Verzekeringen Kalmthout Verzekeringen Kalmthout Wij zijn er als je een bedrijf start

Belangenconflictenbeleid

Welke maatregelen heeft KBC Verzekeringen genomen om belangenconflicten te vermijden? Met een hele reeks maatregelen en procedures waakt KBC Verzekeringen erover dat uw belangen altijd primeren.

Onze maatregelen en procedures worden regelmatig herzien en aangepast.

Regelmatig gaan we na hoe doeltreffend de maatregelen en procedures zijn en we passen ze aan in geval van wijziging van het wetgevend kader of verandering van onze activiteiten.

Wat is het uitgangspunt van de maatregelen en procedures?

Alle personen die betrokken zijn bij activiteiten die een risico inhouden voor het ontstaan van belangenconflicten, oefenen die activiteiten uit met voldoende onafhankelijkheid, door toepassing van onderstaande maatregelen en procedures. De mate van onafhankelijkheid is aangepast aan de omvang en activiteiten van KBC Verzekeringen en de KBC-groep, en aan de grootte van het risico dat uw belangen worden geschaad.

Wat zijn die maatregelen en procedures?

Dat zijn er heel wat, onder andere:

  • redactie van polisvoorwaarden op duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige wijze;
  • acceptatie van risico’s op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria;
  • basisprincipe bij schaderegeling is de correcte toepassing van de polisvoorwaarden, die opgesteld zijn met het oog op het vermijden van belangenconflicten. Voorbeelden hiervan zijn de objectiviteitsclausule in rechtsbijstand en de mogelijkheid bij brandverzekeringen om een derde expert aan te duiden voor schadebegroting;
  • een arbeidsreglement;
  • deontologische codes die onze medewerkers voorschrijven in het belang van de cliënten te handelen;
  • informatiescheidingen tussen verschillende activiteitsdomeinen die met mekaar in conflict kunnen komen;
  • de vertrouwelijke behandeling van medische gegevens;
  • een aangepast beloningsbeleid dat de onafhankelijkheid van al onze medewerkers waarborgt;
  • een regeling voor het verschaffen en ontvangen van voordelen (‘inducements’), waarbij steeds de relevantie voor u als cliënt dient te worden aangetoond.

Bekendmaking van belangenconflicten

Komt u - ondanks alles - toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld? Dan verschaft KBC Verzekeringen u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. U kunt meer informatie over het Belangenconflictenbeleid verkrijgen bij KBC Verzekeringen.

Informatie over het beleid inzake ‘inducements’ (voordelen) van KBC Verzekeringen

In het kader van het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan zijn cliënten kan KBC Verzekeringen geldelijke vergoedingen en/of niet-geldelijke voordelen ontvangen van of geven aan derden.

KBC Verzekeringen ziet erop toe, mede aan de hand van haar beleid inzake inducements, dat die vergoedingen en voordelen bestemd zijn om de kwaliteit van de betrokken dienst voor de cliënt ten goede te komen en geen afbreuk doen aan haar plicht om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt. KBC Verzekeringen ontvangt bij voorbeeld in het kader van Tak 23 levensverzekeringen een recurrente vergoeding vanwege de fondsenbeheerders.